Algemene voorwaarden van De Schoonheidsschool

De Schoonheidsschool organiseert professionele beroepsopleidingen op het gebied van beauty, wellness en fashion. De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door het inschrijvingsformulier in te vullen of het elektronische inschrijvingsformulier op de website te verzenden, verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Ook door het betalen van een voorschot of het volledige cursusgeld verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops, stages, evenementen en andere activiteiten die door De Schoonheidsschool worden georganiseerd. aantal plaatsen in een cursus is beperkt.

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld of na betaling van het vastgelegde voorschot op rekening 001-5361411-06. De volgorde van betaling bepaalt wie recht heeft op een plaats en niet de volgorde van het opsturen van inschrijvingsdocumenten. De cursist ontvangt na de betaling een bevestigingsbrief of bevestigingsmail. Wanneer een student niet kan deelnemen aan de cursus kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum (mits vrije plaatsen). Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan De Schoonheidsschool. Bij annulering of uitstelling tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend ten belope van 25% van het totale cursusgeld. Bij annulering of uitstelling korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale cursusgeld in rekening worden gebracht. Met totale cursusgeld wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een opleiding zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het cursusgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstellen is ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.

Sommige cursussen kunnen worden betaald in termijnen. Het voorschot dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. De eerste schijf dient te worden betaald voor aanvang van de eerste les. Nadien dient elke volgende schijf maandelijks worden betaald tot het volledige cursusgeld is voldaan. Bij laattijdige of niet-betaling is de student automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% berekend op het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro. Bovendien is de student automatisch en van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 percent per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag. Een uitschrijving of stopzetting van een cursus, om welke (medische) reden dan ook ontslaat de cursist niet van zijn of haar verplichting tot het betalen van het volledige cursusgeld.

Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar met uitzondering van de opleidingscheques of de ondernemersportefeuille. De kortingen dienen steeds te worden verrekend voor aanvang van de eerste les. Nadien is geen terugbetaling meer mogelijk. In geval van betalingen in termijnen kunnen eventuele kortingen enkel worden verrekend bij de betaling van het voorschot.

De Schoonheidsschool behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen indien het minimum aantal studenten niet is bereikt. De Schoonheidsschool behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering en/of de cursusinhoud indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. De Schoonheidsschool is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit in geval van overmacht (bijvoorbeeld omwille van ziekte van de docent). De organisatie van de cursussen omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Onder meer kan De Schoonheidsschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet slagen van een student voor een examen.

Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door het De Schoonheidsschool, zowel direct als indirect, is de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, leslokalen als gebouwen, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De Schoonheidsschool stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn , zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg. Voor de oplossing van andere geschillen en bij het niet in de mogelijkheid zijn van een gepaste oplossing te geven aan het geschil van praktische aard zal de rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.

Wij wensen je alvast veel succes met uw studie!