Belastingsvoordeel bij elke aannemer

13/06/2018 Thomas Verlinden

Om van fis­ca­le voor­de­len of pre­mies te kun­nen ge­nie­ten, moet u niet lan­ger wer­ken met een ge­re­gi­streer­de aan­ne­mer. U krijgt de voor­de­len ook als de aan­ne­mer geen re­gi­stra­tie­num­mer heeft, schrijft de Financieel Economische tijd op haar website. Hieronder vindt u het artikel.

Om van een belastingsvermindering, zoals die voor ener­gie­be­spa­ren­de in­ves­te­rin­gen, te ge­nie­ten, moe­ten tal van voor­waar­den vol­daan zijn. Eén daar­van was dat de wer­ken uit­ge­voerd wer­den door een   ge­re­gi­streer­de aan­ne­mer. ‘Maar op 2 juli ver­scheen in het Bel­gisch Staats­blad een ko­nink­lijk be­sluit dat alle ver­wij­zin­gen naar de nood­zaak van een ge­re­gi­streerd aan­ne­mer schrapt’, zegt Jean-Pier­re Waey­tens, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Bouw­unie. ‘Daar­mee wordt de laat­ste link met de re­gi­stra­tie door­ge­knipt. De af­schaf­fing is het ge­volg van een pro­ces dat in 2006 in gang werd gezet, na een ver­oor­de­ling van België door Eu­ro­pa voor het fis­ca­le luik van de re­gi­stra­tie.
 
Be­las­ting­ver­min­de­ring

De af­schaf­fing van de re­gi­stra­tie­voor­waar­de werd met te­rug­wer­ken­de kracht in­ge­voerd en geldt vanaf 1 ja­nu­a­ri 2011. Voor wer­ken vanaf die datum is het dus niet lan­ger ver­eist dat ze door een ge­re­gi­streer­de aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd om te kun­nen ge­nie­ten van een be­las­ting­ver­min­de­ring. Wer­ken die u in 2011 uit­voer­de, neemt u op in de be­las­ting­aan­gif­te die u dit jaar in­dient. Ging u bij­voor­beeld in zee met een bui­ten­land­se, niet-ge­re­gi­streer­de aan­ne­mer, dan kunt u voor die uit­ga­ven nog een be­las­ting­ver­min­de­ring krij­gen. Heeft u uw aan­gif­te al in­ge­diend, dan zult u een recht­zet­ting moe­ten vra­gen. 

Welke fis­ca­le voor­de­len krijgt u, on­ge­acht of de aan­ne­mer al dan niet een re­gi­stra­tie­num­mer heeft? de be­las­ting­ver­min­de­ring voor ener­gie­be­spa­ren­de uit­ga­ven (bij­voor­beeld dak­iso­la­tie)de be­las­ting­ver­min­de­ring voor be­vei­li­ging van een wo­ning tegen brand of in­braak de be­las­ting­ver­min­de­ring voor de ver­nieu­wing in een wo­ning ge­le­gen in een zone voor po­si­tief groot­ste­de­lijk be­leid de be­las­ting­ver­min­de­ring voor de ver­nieu­wing van wo­nin­gen die tegen een re­de­lij­ke huur­prijs in huur ge­ge­ven wor­den de in­ves­te­rings­af­trek voor de be­vei­li­ging van be­roeps­lo­ka­len.

An­de­re voor­de­len
 
De ver­plich­te re­gi­stra­tie voor een aan­ne­mer was eer­der al ge­schrapt voor an­de­re voor­de­len. Sinds juni 2010 is het geen voor­waar­de meer   voor de toe­pas­sing van het la­ge­re btw-ta­rief van 6 pro­cent in plaats van de ge­brui­ke­lij­ke 21 pro­cent bij bij­voor­beeld wer­ken aan een wo­nin­gen ouder dan 5 jaar. Voor de Vlaam­se ener­gie­pre­mies van de net­be­heer­ders en voor de Vlaam­se re­no­va­tie­pre­mie is het sinds begin dit jaar niet meer ver­eist dat een aan­ne­mer ge­re­gi­streerd is. 
 


relatedBlogs

Studeer om te slagen. 6 studietips van onze experts.

All you need is love... and a wedding planner!

Je omscholen naar een administratieve job werkt!


relatedCourses


previousLabel

Maak de mooiste herfststukjes met docente Anne

nextLabel

Docent in de kijker: Jeroen Offergelt

mostRead


10 studietips voor onze studenten

06/05/2021

Gereglementeerde beroepen vereisen geen bekwaamheidsattest meer.

23/11/2018

Laat je baas je opleiding betalen!

21/02/2019

relatedCourses


Aannemer

Volg een praktijkgerichte opleiding Aannemer in jouw buurt.

Aannemer

Leer stap voor stap hoe je alle bouw- en verbouwingswerken in goede banen leidt.

Aannemer

Breid je kenniskring uit met de virtual class Aannemer.

studyCategories


Bouw & Renovatie

blogTags


BelastingenBouwAannemerGroepslessenThuisstudieBouwsectorWerfVerbouwingenVerbouwenNieuwbouw

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0